Teemaopinnot

Teemaopinnot on suunnattu 13–18 -vuotiaille ja niihin voi osallistua yhteisten opintojen jälkeen tai ilman aiempaa kuvataiteen harrastamista.

Teemaopinnoissa oppilaat keskittyvät yhteen tai useampaan valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen ja syventävät siinä taitojaan sekä persoonallista kuvallista ilmaisuaan. Teemaopinnoissa opitaan uusia kiinnostavia tapoja tehdä taidetta ja ne perehdyttävät aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin. Opinnot tähtäävät lisäämään oppilaan varmuutta omaan työskentelytapaan ja luottamusta kykyyn luoda taidetta. Tavoitteena on, että nuori taiteilija oppii tekemään valintoja omassa ilmaisussaan ja perustelemaan valittuja materiaaleja, tekniikoita ja tapoja sekä osaa käyttää oppimaansa omassa työskentelyssään ja pystyy työskentelemään itsenäisesti. Teemaopinnot auttavat hahmottamaan oman kulttuuriperinnön ja tutustuttavat vieraiden kulttuurien kuvalliseen maailmaan.

KONSTan teemaopinnot:

Teemaopinnot: PIMA: Piirustus ja maalaus
Opinnoissa tutustutaan sekä täsmälliseen, havaintopohjaiseen piirtämiseen että vapaamuotoisempaan, ilmaisukeskeiseen piirtämiseen sekä erilaisiin maalaamisen näkökulmiin ja tekniikoihin.

Teemaopinnot TATU: Taiteilijan työkalut 
Illuusio tilasta kaksiulotteisella pinnalla ja muut kuvataiteessa käytettävät tehokeinot tulevat tutuksi tällä kurssilla. Opinnoissa käydään läpi väreihin ja sommitteluun liittyviä sääntöjä ja käsitellään eri perspektiivit. Kurssilla opitaan erilaisia tapoja kuvata tilaa tutustuen myös eri kulttuurien tapoihin tilavaikutelman luomisessa. 

Teemaopinnot: SAKU: Sarjakuva ja kuvittaminen
Sarjakuvan ja kuvittamisen opinnoissa keskitytään ideoiden, tarinoiden ja visuaalisten maailmojen sekä kuvallisen ajattelun kehittämiseen piirtäen, maalaten sekä eri tekniikoita yhdistellen.

Teemaopinnot: KUKA: Kulttuurit ja kansat              
Opinnoissa tutustutaan eri maanosien ja maiden taiteeseen. Inspiroidutaan kansantaiteista, vieraista kulttuureista, tavoista tehdä taidetta ja eri maiden tunnettujen taiteilijoiden töistä. Kurssilla piirretään, maalataan, tehdään kolmiulotteisia teoksia ja tutustutaan yksinkertaisiin grafiikan menetelmiin.

Teemaopinnot: RAFFA: Grafiikka ja soveltavat painomenetelmät        
Kurssi tutustuttaa oppilaat perinteisiin taidegrafiikan menetelmiin: kohopaino, syväpaino ja laakapaino (litografia). Kurssilla tehdään omia taideteoksia eri painotekniikoita käyttämällä ja menetelmiä voi myös kokeilla yhdistää.

Teemaopinnot MAKE: Maalaus ja keramiikka
Opinnot tutustuttavat monipuolisesti maalaamisen mahdollisuuksiin ja perinteisiin keramiikkatyöskentelyn käsinrakennusmenetelmiin. Kurssilla maalataan mm. akvarelli-, akryyli-, ja öljyväreillä ja tehdään veistoksia ja tarve-esineitä savesta.

Teemaopinnot: KOTA: Kokeellinen taide        
Kokeellisessa taiteessa yhdistellään eri taiteen muotoja ja tekotapoja luovasti ja kekseliäästi. Tavoitteena on oppia eri taiteen tekniikoita, niiden yhdistämistä sekä haastaa itsensä kokeilemaan ja keksimään uutta. Sisältöinä piirustus, maalaus, grafiikka, erilaiset sekatekniikat ja kolmiulotteinen muotoilu.

Teemaopinnot VISU: Visuaalinen kulttuuri
Opinnot tutustuttavat visuaaliseen kulttuuriin; kuviin ja kuvien katsomiseen. Pääpaino on kuvataiteessa, erityisesti piirustuksessa ja maalauksessa, mutta kurssilla käsitellään myös muita visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja kuten valokuva, televisio, uusmedia ja mainonta. Kurssilla harjoitellaan niin perinteistä havaintopohjaista kuvan tekemistä kuin oman aikamme taiteeseen kuuluvaa uusien näkökulmien ja aiheiden kuvaamista sekä materiaalien ja tekniikoiden yhdistelyä. Inspiraation lähteenä voi toimia yhtä hyvin niin taidehistoria kuin jokin nyky yhteiskunnan ilmiö.

Teemaopinnot: KEKO: Keramiikka ja muu kolmiulotteinen muotoilu
Opinnot sisältävät keramiikkaa sekä muuta kolmiulotteista muotoilua ja suunnittelua. Materiaaleina saven lisäksi mm. paperi, paperimassa ja kierrätysmateriaalit.

 

TEEMAOPINNOT  | 13–18-vuotiaille
3 x 45 min + 15 min/vko (opetuskerran pituus on  2 h, 30 min)
KESTO 2v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 100 tuntia (yht. 200 tuntia)
305 € / lukukausi 15 krt   

Teemaopintojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.