Teemaopinnot

Teemaopinnot on suunnattu 13–18 -vuotiaille ja niihin voi osallistua yhteisten opintojen jälkeen tai ilman aiempaa kuvataiteen harrastamista.

Teemaopinnoissa oppilaat keskittyvät valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen ja syventävät siinä taitojaan sekä persoonallista kuvallista ilmaisuaan. Teemaopinnoissa opitaan uusia kiinnostavia tapoja tehdä taidetta ja ne perehdyttävät aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin. Opinnot tähtäävät lisäämään oppilaan varmuutta omaan työskentelytapaan ja luottamusta kykyyn luoda taidetta. Tavoitteena on, että nuori taiteilija oppii tekemään valintoja omassa ilmaisussaan ja perustelemaan valittuja materiaaleja, tekniikoita ja tapoja sekä osaa käyttää oppimaansa omassa työskentelyssään ja pystyy työskentelemään itsenäisesti. Teemaopinnot auttavat hahmottamaan oman kulttuuriperinnön ja tutustuttavat vieraiden kulttuurien kuvalliseen maailmaan.

Teemaopinnot kuuluvat taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoihin, joiden laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Suoritettuaan 300 tuntia yhteisiä opintoja ja 200 tuntia teemaopintoja opiskelijat saavat taiteen perusopetuksen  päättötodistuksen.

KONSTan teemaopintojen sisällöt:

Teemaopinnot: ANSU: Animaatioilmaisu
Animaatioilmaisu opinnot tutustuttavat animaation perusteisiin. Kurssilla opitaan animaation eri tekniikoita sekä tarinan ja viestin kertomista liikkuvan kuvan keinoin. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat tarinankerronta, 2D animaatiot sekä erilaisten ohjelmistojen käyttö, käsin piirtäminen, rakentaminen sekä valokuvan kautta animaation luominen. Tavoitteena on luovuuden ja kädentaitojen kehittäminen teknologiaa hyödyntäen. Opetusvälineinä ovat KONSTan iPadit sekä Procreate ja Nomad Sculpt ohjelmat.

Teemaopinnot: KEKO: Keramiikka ja muu kolmiulotteinen muotoilu
Opinnot perehdyttävät keramiikan perustekniikoihin ja tutustuttavat kolmiulotteiseen muotoiluun erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Keramiikka opinnoissa hyödynnetään keramiikan käsinrakennustekniikoita ja tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin sekä esineen lasittamiseen. Saven lisäksi kolmiulotteisia teoksia valmistetaan paperimassasta, kartongista, metallilangasta, kierrätysmateriaalista sekä eri materiaaleja yhdistellen.

Teemaopinnot: KOTA: Kokeellinen taide
Kokeellisessa taiteessa yhdistellään eri taiteen muotoja ja tekotapoja luovasti ja kekseliäästi. Tavoitteena on oppia eri taiteen tekniikoita, niiden yhdistämistä sekä haastaa itsensä kokeilemaan ja keksimään uutta. Sisältöinä piirustusta, maalausta ja grafiikkaa yhdistelevät sekatekniikat ja kollaasityöt sekä kolmiulotteinen muotoilu. Teoksia tehdään sekä paperille että kartongille ja materiaaleina voidaan käyttää vaikkapa tekstiiliä, rautalankaa ja kierrätysmateriaaleja.

Teemaopinnot: KUKA: Kulttuurit ja kansat
Opinnoissa tutustutaan eri maanosien ja maiden taiteeseen. Inspiroidutaan omasta ja vieraista kulttuureista, kansantaiteista, tavoista tehdä taidetta ja eri maiden tunnettujen taiteilijoiden teoksista. Kurssilla piirretään, maalataan, tehdään kolmiulotteisia teoksia ja tutustutaan yksinkertaisiin grafiikan menetelmiin. Opintojen tavoitteena on sekä kehittää kuvallista ilmaisua, että aktivoida osallistumaan ja seuraamaan avoimesti ympäröivää maailmaa.

Teemaopinnot MAKE: Maalaus ja keramiikka
Kurssilla tulevat tutuksi sekä maalaamisen, että keramiikkatyöskentelyn perusteet. Opinnot tutustuttavat monipuolisesti maalaamisen eri välineisiin ja tekniikoihin mm. akvarelli-, guassi-, akryyli-, ja öljyvärit. Keramiikkatyöskentelyn käsinrakennustekniikoiden avulla tehdään sekä käyttöesineitä, että veistoksia ja tutustutaan keramiikan koristelutekniikoihin ja esineiden lasittamiseen.

Teemaopinnot MUTU: Muotoilu tutuksi
Kuvataiteen muotoiluopetus tutustuttaa muotoilun ja suunnittelun maailmaan. Kurssilla piirretään, maalataan ja tehdään kolmiulotteisia teoksia sekä yhdistellään eri materiaaleja ja tekniikoita. Muotoiluun ja suunnitteluun liittyvien tehtävien tavoitteena on kehittää luovaa ajattelua ja lisätä muotoon ja materiaaliin liittyvää ongelmanratkaisukykyä. Saven lisäksi kolmiulotteisia teoksia valmistetaan paperimassasta, kartongista, metallilangasta, kierrätysmateriaalista sekä eri materiaaleja yhdistellen.

Teemaopinnot: PIMA: Piirustus ja maalaus
Opinnoissa tutustutaan sekä täsmälliseen, havaintopohjaiseen piirtämiseen että vapaamuotoisempaan, ilmaisukeskeiseen piirtämiseen sekä erilaisiin maalaamisen näkökulmiin ja tekniikoihin. Piirustus- ja maalausharjoitukset kehittävät mm. viivan hallintaa ja valojen ja varjojen sekä etäisyyksien luomista ja tutustuttavat eri piirtämisen ja maalaamisen välineisiin. Perspektiivioppi sekä sommittelun ja väriopin perusteet käydään läpi työskentelyn lomassa.

Teemaopinnot: RAFA: Grafiikka ja soveltavat painomenetelmät
Kurssi tutustuttaa oppilaat perinteisiin taidegrafiikan menetelmiin: kohopaino, syväpaino ja laakapaino (litografia). Opinnoissa käydään läpi grafiikan perusteita ja painolaatan valmistamista eri menetelmin mm. lino, puupiirros, akvarellimonotypia, kuivaneula, carborundum ja syväpainotekniikat. Kurssilla tehdään taideteoksia eri painotekniikoita käyttämällä ja menetelmiä voi myös kokeilla yhdistää.

Teemaopinnot: SAKU: Sarjakuva ja kuvittaminen
Sarjakuvan ja kuvittamisen opinnoissa keskitytään ideoiden, tarinoiden ja visuaalisten maailmojen sekä kuvallisen ajattelun kehittämiseen piirtäen, maalaten sekä eri tekniikoita yhdistellen. Kurssilla käydään läpi sarjakuvan tekemisen vaiheita (ideointi, käsikirjoittaminen, luonnostelu ja piirtäminen sekä piirrosten värittäminen eri materiaalein) ja tutustutaan sarjakuvantekijöiden ja kuvittajien kuvalliseen ilmaisuun ja keinoihin välittää tarinaa.

Teemaopinnot TATU: Taiteilijan työkalut
Illuusio tilasta kaksiulotteisella pinnalla ja muut kuvataiteessa käytettävät tehokeinot tulevat tutuksi tällä kurssilla. Opinnoissa käydään läpi väreihin ja sommitteluun liittyviä sääntöjä ja käsitellään eri perspektiivit. Kurssilla opitaan erilaisia tapoja kuvata tilaa tutustuen myös eri kulttuurien tapoihin tilavaikutelman luomisessa. Sisältöinä piirustus, maalaus ja erilaiset sekatekniikat.

Teemaopinnot VISU: Visuaalinen kulttuuri
Opinnot tutustuttavat visuaaliseen kulttuuriin; kuviin ja kuvien katsomiseen. Pääpaino on kuvataiteessa, erityisesti piirustuksessa ja maalauksessa, mutta kurssilla käsitellään myös muita visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja kuten valokuva, uusmedia ja mainonta. Inspiraation lähteenä voi toimia yhtä hyvin niin taidehistoria kuin jokin nyky yhteiskunnan ilmiö. Kurssilla harjoitellaan niin perinteistä havaintopohjaista kuvan tekemistä kuin oman aikamme taiteeseen kuuluvaa uusien näkökulmien ja aiheiden kuvaamista sekä materiaalien ja tekniikoiden yhdistelyä. Kerronnan keinoihin tutustuminen ja pyrkiminen taiteella vaikuttamiseen kehittävät samalla sekä luovuutta, että medialukutaitoa.

TEEMAOPINNOT  | 13–18-vuotiaille
3 x 45 min + 15 min/vko (opetuskerran pituus on  2 h, 30 min)
Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 100 tuntia
330 € / lukukausi 15 krt   

Teemaopintojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Tarkista lukukauden tarjonta lukujärjestyksestä