KONSTan toiminta

KONSTa –Turun Seudun Kuvataidekoulun toiminta on kannatusyhdistyksen ylläpitämää ja voittoa tavoittelematonta. KONSTa on Suomen Kuvataidekoulujen liiton jäsen ja Turun kaupungin virallinen yhteistyökumppani. Taiteen perusopetus on KONSTan perustoimintaa, jonka lisäksi koulu tarjoaa sekä koko kauden mittaisia taidekursseja, että vaihtelevia lyhytkursseja kaikenikäisille. Kaikkea KONSTassa tapahtuvaa toimintaa pidetään tärkeänä ja sitä halutaan kehittää vieläkin paremmaksi. 

Laadukkaalla taidekasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten kasvuun kohti eheää aikuisuutta. KONSTassa keskeistä on taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo, sekä halu, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Tavoitteena on kehittää luovuutta, avartaa mielikuvitusta, oppia keinoja tehdä taidetta sekä avata uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja samalla jopa koko elämää. Taidekasvatuksen ohessa saadaan tietoa erilaisista kulttuureista, ihmisistä ja tavoista elää. Myös tutustuminen luontoon ja sen moninaisuuteen, sekä kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeässä osassa KONSTassa annettavassa opetuksessa. Materiaalien valinnoissa, opetuksessa ja työskentelyssä huomioidaan ympäristö, työturvallisuus ja luonnonsuojelullinen näkökanta ja oppilaiden kanssa käydään keskusteluja taiteen tekemisen ympäristöhaitoista ja keinoista suojella luontoa.

KONSTa varmistaa, että käsillä tekemisen merkitys osana ajattelua ja ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä säilyy. Opiskelu KONSTassa on oppijakeskeistä, oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen. Pääpaino on oppijan omassa työskentelyssä, tutkivassa ja aktiivisessa asenteessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän välillä. Opiskelu kuvataidekoulussa luo edellytyksiä elinikäiselle kuvataideharrastukselle antaen samalla hyvät pohjatiedot ja -taidot kuvataidealan jatko-opintoihin, itsenäiseen työskentelyyn ja rakentavaan toimintaan yhteiskunnan jäsenenä. Taideharrastus tukee lasten sekä nuorten kehitystä ja antaa heille myönteisiä kokemuksia sekä uusia valmiuksia elämää varten.

Aikuisille suunnatun taiteen perusopetuksen myötä KONSTa tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden kokea taiteen tekemisen riemun ja opiskella kuvataiteita monipuolisesti ja etenevästi. 

KONSTan toiminta sai alkunsa rakkaudesta taiteeseen. Tärkeää, kestävien arvojen mukaista taidekasvatustyötä tehdään suurella sydämellä myös jatkossa.