Aikuisten etenevät opinnot

KONSTa järjestää taiteen perusopetusta myös aikuisille ja tarjoaa mahdollisuuden opiskella kuvataiteita monipuolisesti ja etenevästi. Aikuisten opetuksessa noudatetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Tunneilla opiskellaan piirustuksen, maalauksen, grafiikan sekä kolmiulotteisen muotoilun perustaitoja, harjoitellaan visuaalisia keinoja ja tutustutaan myös taidehistoriaan. Aikuisten opintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

AIKUISTEN ETENEVÄT KUVATAIDEOPINNOT 

4 x45 min/vko (Opetuskerran pituus on 3 h)
KESTO 4v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 120 tuntia
(yht. 480 tuntia)
390 € / lukukausi 15 krt

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Aikuisten etenevien opintojen koulutus kestää yhteensä neljä vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas vuosi sisältävät perusopintoja, neljäs vuosi on syventäviä opintoja. Opetustunteja on neljän vuoden aikana yhteensä 480 tuntia. Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää itsenäiseen tiedonhankintaan ja näyttelyissä käynteihin 20 tuntia. Opiskelija saa päättötodistuksen suoritettuaan kaikki 500 tuntia.

Aikuisten etenevät opinnot 1 ja 2 -ryhmät kokoontuvat maanantaisin, ryhmät 3 ja 4 tiistaisin. Uusi Aikuisten etenevät opinnot 1 -kurssi alkaa elokuussa. Uuteen aloittavaan ryhmään voi ilmoittautua maaliskuun alusta lähtien, kun syksyn lukujärjestys on julkaistu KONSTan kotisivuilla. Jos taiteen harrastaminen on jo ennestään tuttua, voi Aikuisten eteneviin opintoihin liittyä myös kursseille 2, 3 ja 4. Jos ryhmässä on tilaa, voi mukaan ilmoittautua kesken lukukauden, seuraavan lukuvuoden opintoihin voi ilmoittautua huhtikuun alusta lähtien.

Aikuisten etenevien opintojen sisältö:

1 vuosi          Piirustuksen ja maalauksen perusopinnot

Piirustuksen ja maalauksen opinnot tutustuttavat kuvantekemisen perusteisiin eri piirustus- ja maalaustekniikoita hyödyntäen. Opinnoissa tutustutaan sekä täsmälliseen, havaintopohjaiseen piirtämiseen, että vapaamuotoisempaan, ilmaisukeskeiseen piirtämiseen sekä erilaisiin maalaamisen näkökulmiin ja tekniikoihin. 

Piirustusharjoituksia tehdään eri välineillä: lyijykynä, hiili, pastelliliidut, tussit, puuvärit ym. Kurssilla opetellaan välineiden käyttöä, viivan hallintaa, valoja ja varjoja sekä etäisyyksien luomista. Opetukseen sisältyy myös elävän mallin piirustuksen opintoja.

Maalausharjoituksia tehdään eri välineitä ja materiaaleja käyttäen. Tutuksi tulevat mm. akvarellimaalauksen perusteet, akryyli- ja öljyvärimaalaus, sekä munatempera. Opetellaan erilaisten maalausmateriaalien ja välineiden käyttöä, värien sekoittamista, syvyysvaikutelmia ym. Lisäksi kurssilla kokeillaan tekniikoiden ja materiaalien yhdistämistä ja erilaisia sekatekniikoita.

Perspektiivioppi, sommittelun perusteet sekä väriopin perusteet käydään läpi työskentelyn lomassa, lisäksi näistä erillisiä tehtäviä.

2 vuosi          Grafiikan perusopinnot

Grafiikan opinnot tutustuttavat keinoihin, joissa taidetta tehdään käyttämällä erilaisia painotekniikoita. Käydään läpi grafiikan perusteita ja painolaatan valmistamista eri menetelmin: kohopaino, syväpaino ja laakapaino (litografia). Tutuiksi tulevat perinteiset taidegrafiikan menetelmät mm. lino, puupiirros, akvarellimonotypia, etsaus ja akvatinta sekä myös ns. uudet painomenetelmät kuten mm. collagrafia, chine collé ja kartonkigrafiikka. Tekniikoita voidaan myös yhdistellä ja menetelmiä soveltaa omalle työskentelytavoille luontevaksi.

Työskentely syövytystekniikoilla (etsaus ja akvatinta) tapahtuu Turun Taidegraafikoiden tiloissa Turun Taiteen talolla.

3 vuosi          Plastisen muotoilun perusopinnot 

Opinnot perehdyttävät keramiikan perustekniikoihin ja tutustuttavat kolmiulotteiseen muotoiluun ja esinesuunnittelun perusteisiin. Opinnot avaavat keraamisen kunvanveiston koko työprosessin lähtien ideoinnista ja suunnittelusta kohti materiaalin valintaa ja valmista kolmiulotteista esinettä. Opintojen aikana  käydään läpi mm. keraamisen kuvanveiston perustekniikat: makkaratekniikka, levytekniikka sekä muut käsinrakennuksen tekniikat ja  tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin, muotin käyttöön sekä esineen lasittamiseen. Kurssilla valmistetaan erilaisia kolmiulotteisia veistoksia sekä käyttöesineitä. 

Kolmiuloitteiseen muotoiluun tutustutaan myös käyttäen materiaalina mm. paperimassaa, kartonkia, rautalankaa ja kierrätysmateriaaleja.

4 vuosi          Syventävät opinnot

Syventävät opinnot syventävät opittuja taitoja ja rohkaisevat pyrkimään kohti omaa ilmaisuvoimaa ja omia valintoja. Opettajan antamien aiheiden pohjalta edetään oman suunnitelman mukaan kohti omia tavoitteita. Keskitytään hiomaan oppilaan oman kiinnostuksen mukaista tekniikkaa ja oppilasta kannustetaan omien ilmaisutapojen syventämiseen ja omiin aiheisiin. Lisäksi tutustutaan uusiin taidetyöskentely materiaaleihin ja opetellaan lisää uusia tekniikoita mm. kuvansiirtotekniikat, yhdistelmä- ja sekatekniikat.

Syventävät opinnot sopivat myös uusille opiskelijoille, mikäli taiteen perustekniikat ovat jo hallussa. Opinnoissa saat ohjausta ja uutta näkökulmaa omaan tekemiseen vaikka olisit jo konkari tekijänä.

Aikuisten etenevien opintojen opetuksen sisältö vaihtelee ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja saattaa hieman muuttua vuosittain, oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön.