Varhaisiän opinnot 1–2

VARHAISIÄN OPINNOT 1–2 

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Opinnot voi aloittaa neljän vuoden iässä. Varhaisiän opintojen ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, oppituntien pituus on 45 min tai 1h.

Varhaisiän opintojen ryhmissä tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteen peruskäsitteisiin sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Varhaisiän opinnoilla luodaan perustaa myöhemmille opinnoille, sekä opitaan ryhmässä toimimisen periaatteita ja sosiaalisia taitoja.

Varhaisiän opintojen kuvataidekasvatus rakentuu runsaaseen mielikuvituksen käyttöön ja lapsen omaa mielikuvitusta ruokitaan ja rohkaistaan. Lapsi tutustuu taiteen tekemiseen harjoittaen erilaisia kädentaitoja sekä ajatustensa, kokemustensa ja havaintojensa näkyväksi tekemistä. Opinnoissa harjoitellaan piirtämistä, maalaamista, keramiikan alkeita, kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Opintojen aikana lapsi tutustuu monipuolisesti kuvallisen ilmaisun peruskäsitteisiin, työtapoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin.

Varhaisiän opinnoissa sisältöjen ja opetusmenetelmien valinnassa huomioidaan lapsen iälle ja kehitysvaiheelle luontaiset seikat. Asioita ja ilmiöitä lähestytään toiminnallisten menetelmien ja leikin kautta johdattaen näin lasta erilaisten kuvamaailmojen, esineympäristöjen ja oman ympäristönsä tarkasteluun.

VARHAISIÄN OPINNOT: HYRRÄ 1 | 4–5-vuotiaille                      
45 min/vko
KESTO 1v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 30 tuntia.
250 € / lukukausi 15 krt

VARHAISIÄN OPINNOT: HYRRÄ 2 | 5–6-vuotiaille
60 min/vko
KESTO 1v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 39 tuntia.
280 € / lukukausi 15 krt