Loading...
Opetus 2019-05-20T17:24:02+00:00

YLEISTÄ OPINNOISTA

KONSTa –Turun Seudun Kuvataidekoulu antaa kuvataiteen opetusta kaikenikäisille. Taiteen perusopetusta järjestetään pääsääntöisesti 7-16 -vuotiaille ja opinnot muodostuvat kuvataiteen yhteisistä opinnoista (KUVIS 1-4) ja teemaopinnoista. Taiteen perusopetusta annetaan myös aikuisille. Etenevissä kuvataideryhmissä opetus on tavoitteellista ja pohjautuu opetussuunnitelmaan.  KONSTan opetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Sisällöt ja metodit on suunniteltu huomioon ottaen oppilaiden ikä ja kehitysvaihe.

Taiteen perusopetuksen lisäksi KONSTa tarjoaa varhaisiän taidekasvatusta alle kouluikäisille lapsille, kursseja nuorille ja aikuisille ja lyhytkursseja sekä taiteen hyvinvointikursseja kaikenikäisille. Kuvataidekoululla annetaan opetusta myös 0–3-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa.

KONSTassa keskeistä on taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo, havainnointi kyvyn, tunteiden, ilmaisun ja vuorovaikutuksen kehittäminen, sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Tavoitteena on kehittää luovuutta, avartaa mielikuvitusta, oppia keinoja tehdä taidetta, avata uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja jopa koko elämää sekä tutustua taidehistoriaan. Taidekasvatuksen ohessa saadaan tietoa erilaisista kulttuureista, ihmisistä ja tavoista elää. Myös tutustuminen luontoon ja sen moninaisuuteen, sekä kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeässä osassa KONSTa Kuvataidekoulussa annettavassa opetuksessa. Materiaalien valinnoissa, opetuksessa ja työskentelyssä huomioidaan ympäristö, työturvallisuus ja luonnonsuojelullinen näkökanta. Materiaaleja käytettäessä otetaan huomioon ympäristöasiat ja oppilaiden kanssa käydään keskusteluja taiteen tekemisen ympäristöhaitoista ja keinoista suojella luontoa.

Pääpaino on oppijan omassa työskentelyssä, tutkivassa ja aktiivisessa asenteessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän välillä. Opiskelu kuvataidekoulussa luo edellytyksiä elinikäiselle kuvataideharrastukselle antaen samalla hyvät pohjatiedot ja -taidot kuvataidealan jatko-opintoihin, itsenäiseen työskentelyyn ja rakentavaan toimintaan yhteiskunnan jäsenenä.

Opetusalueinamme ovat pääasiallisesti piirustus, maalaus, grafiikka, muotoilu, keramiikka ja kuvanveisto. Opetus nojaa taidehistorian ja taiteen tuntemukseen  ja hyödyntää ilmaisukeinoina ja inspiraation lähteinä myös sarjakuvaa, arkkitehtuuria, tila- ja ympäristö- ja yhteisötaidetta, valokuvaa ja media- ja nykytaidetta sekä monitaiteellisia työmuotoja.

KONSTassa voi opetusta saada suomen lisäksi myös ruotsin- ja englanninkielisissä ryhmissä.